Türkiyenin en büyük dilekçe örneği sitesine hoş geldiniz aradığınız tüm dilekçe örnekleri burada

Zarar Tespit Komisyonu Dilekçe Örneği

Zarar tespiti için önce neyden kaynaklı bir zarar dilekçe yazmak istediğinizi bize yazın lütfen o konu ile ilgili daha detaylı bilgi verelim sizlere bu yazı da terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması hakkında detaylı yasaların zorunlu kıldığı durumları sizlere açıklayacağım. Bu yönetmeliğin amacından bahsetmek istiyorum 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanuna göre; terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle maddi zarara uğrayan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin, bu zararlarının karşılanmasına ilişkin bu komisyonun yapacaklarını aşağıda sıralıyorum;

-Zarar tespit komisyonlarının kuruluşu, çalışma usulleri ve görevleri ile Komisyona yapılacak başvurularda takip edilecek hususların belirlenmesi,

-Cana, vücut bütünlüğüne ve mala yönelik zararların tespit edilmesi ve uğranılan zararları sulh yoluyla karşılayacak safi miktarların belirlenmesi,

– Mahsup edilecek miktarların hesaplanması,

-Nakdi ödemenin şekli, tutarı, yaralanma ve çalışma gücü kaybı oranlarının tespiti,

-Ayni ifa tarzı,

ile ilgili esas usullerin belirlenmesini bu komisyon gerçekleştirmektedir şimdi bu komisyon bunları yapacak ama bunları yapabilmesi için sizin ne yapmanız gerekmektedir bunlardan bahsedeyim. Bu yönetmelik 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun l inci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamına giren eylemler veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin maddi zararlarının sulhen karşılanmasına dair esas ve usulleri kapsar.

Yasal tutanaklara göre zarar görenin veya mirasçılarının veya yetkili temsilcilerinin, zarar konusu olayın öğrenilmesinden itibaren altmış gün içinde ve her halde olayın meydana gelmesinden itibaren bir yıl içinde zararın gerçekleştiği veya zarar konusu olayın meydana geldiği il valiliğine başvurmaları halinde gerekli işlemlere başlanır. Bu sürelerden sonra yapılacak başvurular kabul edilmez. Bu Yönetmelik kapsamındaki yaralanma ve engelli hale gelme durumlarında, yaralının hastaneye kabulünden çıkışına kadar geçen süre, başvuru süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Başvurunun süre yönünden reddedildiği bir tutanağa bağlanarak ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilir. Mirasçıların veya yetkili temsilcilerin başvurularında, veraset ilamı ve noterden tasdikli vekaletname başvuru dilekçesine eklenir. Elden yapılan başvurularda, başvuru sahibine başvurunun alındığına dair bir belge verilir. Başvurular nereye yapılır ve başvuru süreleri şu şekildedir valiliklere yapılır ama ilgili valilik dışında kalan diğer valiliklere, kaymakamlıklara, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine, diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına da başvurular yapılabilir, bu başvurular ilgili valiliğe gönderilir.

Terörle mücadeleden doğan zararın karşılanması dilekçesi başvurularda; zarar görenin veya mirasçılarının adı, soyadı, ikametgâh adresi, zararın nev’i, tutarı, gerçekleşme şekli ile gerçekleştiği yer ve tarih başvuru dilekçesinde belirtilir. Komisyon, yapılan her başvuru ile ilgili çalışmalarını başvuru tarihinden, başka mercilere yapılan başvurularda başvurunun ilgili valiliğe ulaşmasından itibaren altı ay içerisinde tamamlamak zorundadır. Zorunlu hallerde bu süre komisyon kararı ve vali onayı ile üç ay daha uzatılabilir. Kanunun yürürlüğe girdiği 27/7/2004 tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurmaları halinde, 19/7/1987 tarihi ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında işlenen ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun l inci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamına giren eylemler veya anılan tarihler arasında terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin maddi zararlar hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu fıkraya göre yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren iki yıl içinde sonuçlandırılır. Dava açma süresi içinde yapılan başvuru, nihai işlem sonucunun ilgiliye tebliğine kadar genel hükümlere göre dava açma sürelerini durdurur. Komisyona yapılan başvurularla ilgili olarak; başvuru sıra numarası, başvuranın adı-soyadı, yerleşim yeri adresi, başvuru tarihi, başvurunun konusu, zararın nevi-yeri ve tarihini içeren Zarar Tespit Başvurusu Komisyonu Kayıt Defteri (EK-A) tutulur.

Şimdi bu terörle mücadeleden doğan karşılanacak zararlar şunlardır:

-Hayvanlara, ağaçlara, ürünlere ve diğer taşınır ve taşınmazlara verilen her türlü zararlar.

-Yaralanma, engelli hale gelme ve ölüm hallerinde uğranılan zararlar ile tedavi ve cenaze giderleri.

-Terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle kişilerin mal varlıklarına ulaşamamalarından kaynaklanan maddi zararlar.

Bu belirttiğim konularda zararınız var ise devlet zarar tespit komisyonunu göndererek zararınızı tespit edip bunu karşılamaktadır. Zararın tespitine gelen komisyon sizden zararın tespiti esnasında bazı belgeler istemektedir onları da şöyle sıralayalım:

-Başvuru sahibi, başvuru dilekçesi ile birlikte olayın meydana geliş tarzını açıklayan ve zararın tespit ve ölçümünde dikkate alınabilecek her türlü bilgi ve belgeyi Komisyona sunar. Ayrıca; Komisyon, gerekli gördüğü takdirde zararın tespit ve ölçümünde dikkate alınabilecek her türlü bilgi ve belgeyi adli, idari ve askeri mercilerden ister sizin yapmanız gereken tespite gelen komisyona durumu izah etmektir.

Komisyon zararı tespit etti peki bu zarar size ne şekilde ödenmektedir ayni veya nakdi olarak ödenmektedir ama daha çok ayni olarak ödeme yapmaktadırlar yani – Kişilerin konut, ahır ve benzeri yapılarında, tarımsal, sınai ve zanaat araç ve gereçlerinde, canlı hayvan ve ayni ifaya konu olabilecek mameleklerinde meydana gelen zararın karşılanması birebir yapılmaktadır. Tabi yaralanma ölüm gibi fiziksel kusurların oluşması durumunda ayni zarar karşılanması yapılmamaktadır bu gibi durumlarda zarar şu şekilde karşılanır:

-Yaralanma, engelli hale gelme ve ölüm hallerinde (7000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktarın

-Yaralananlara, altı katı tutarını geçmemek üzere, onda birinin doktor veya sağlık kurulu raporu ile belirlenen iş ve güce engel olma süresi ile çarpımı sonucunda belirlenecek tutarda

-Çalışma gücü kaybı derece ve oranları için ekli cetvelde belirlenen katı tutarında

-Ölenlerin mirasçılarına elli katı tutarında, nakdi ödeme yapılır. Nakdi ödemenin tespitine esas tutulacak miktar, ödeme yapılmasına ilişkin valinin veya Bakanın onayı tarihinde geçerli gösterge ve katsayı rakamları esas alınarak belirlenir.

Zarar tespit tutanağı dilekçenizi şu şekilde yazmanız gerekmektedir beyaz bir A-4 kağıdına bulunduğunuz bölgedeki valiliğe hitaben yazmanız ve yazınızda terör ve terörle mücadeleden doğan zararın maddi değerini adresini ve nelerin zarar gördüğünü açıklayıcı detaylı bir şekilde tarihleri ile yazmanız gerekmektedir ve sayfanın altına isim soy isim adres imza ve telefon numarasıyla tarih yazmanız gerekmektedir bu yazdığınız dilekçeyi bulunduğunuz bölgedeki valiliğe kendiniz elden teslim etmeniz gerekmektedir valilik yoksa kaymakamlığa ve değerinde ki ilgili birimlere de teslim edebilirsiniz dilekçe örneği arıyorsanız gerek yok boş bir kağıda bu belirttiklerimi yazmanız yeterli olacaktır daha sonra 60 gün içinde zarar tespit komisyonu gelip sizi zararın olduğu yeri kontrol edip detaylı bilgi alacaktır.

Umarım yardımcı olabilmişimdir detaylı anlatmışımdır atladığım yerler olduysa lütfen bana yazın size bilgim dahilinde gerekirse daha detaylı araştırarak yanıt vermeye çalışacağım.

15 yorum

 1. 5233 ten kaynaklanan maddi zararlı bir itiraz dilekçesi yazmak istiyorum. Yardımcı olabilir misiniz. Yazılan rapor tam değil

 2. İyi aksamlar 1994 terör nedeniyle babamı ve amcami kaybettim benim doğum tarihim 1993 yeni çıkan yasadan yararlanamiyorum çünkü önceden zarar tesbit komisyonuna başvurum yoktu şimdi ne kadar dilekçe göndermişsem hepsi red kararı geliyor zaman aşımına girmiş diyorlar ne olursunuz bana yardımcı olun allah rızasi için tskler

 3. İyi aksamlar ben ve ailem yuksekova merkezden gaziantep iline yerleştik ben daha önceden burada olduğum dan dolayı Yüksekova da çıkan teror olaylarından dolayı can güvenliği açısından annem ve de babamı yanıma aldım geride ise taşınır ve de maddi birşey kalmadı sadece taşınmaz olan tapusu babamın olan bir ev kaldı ve bu ev zarar gördü acaba Yüksekova ya yapılacak destek nedir bizim hangi yoldan başlamanız gerek babam yanımda ev Yüksekova da ilgili kimse yok orda. sorumuz baya uzun oldu ama umarım anlatabildim cevaba sevinirim.

 4. İyi akşamlar 1998 tarihinde istanbulda askerlik görevimi yaptığım sırada çarşı iznine çıkmıştım 09 07 1998 tarihinde eminönü mısır çarşısındaki bomba patlamasında ağır şekilde yaralandım uzun tedaviler sonucunda sakat kaldım 2015 tarihli % 90 üzerinden sürakli olarak sakatlık raporum var 2012 tarihli gata haydar paşa hastanesinden almış olduğum sakatlığı askerliğin sebep ve tesiriyle meydana gelmiştir d 16 f1 askerliğe elverişli değildir kronik nitelik kazanmıştır kararlı raporu aldım mehmetcik vakfından 3 aylık dönemlerde nakdi yardım alıyorum ama emekli sandığından vazife malülü sayılmadım davamı ret ettiler şimdi esas konuya geliyorum 2006 yılında bursa devlet hastanesinden % 36 oranında sakatlık raporu almıştım 2006 aynı tarihte istanbul valiliği zarar tesbit komisyonluğuna dilekçe gönderdim 60 gün içinde tarafıma sulh name anlaşması dilekçesi gönderildi anlaşmayı kabul ettim benim yerime rahmetli babam imzayı atmıştı sonrasında karar verildikten sonra ziraat bankasına 5000 tl hesabıma yatırıldı 2012 de çıkarılan 3713 yasa gereği birinci derceden 2015 tarihinde emekli edildim birde kamuda iş imkanı sağlandı sayın hocam 2006 yılında rapor dercen düşüktü şimdi ise sakatlık oranım % 90 na çıktı tekrar zarar tesbit komisyonluğuna dilekçe ile yeni bir hak talebinde bulunabilirmiyim veya nasıl bir yol izlemem gerekir bukonuda beni aydınlatırsanız çok sevinirim saygılar

 5. merhaba diyarbakır’da gerçekleşen patlamada üç yerimden yaralandım.şarapnel ve cam parçaları cıkarıldı vücudumdan. ayrıca ameliyat oldum.bu olay ben işe giderken oldu ve işi bırakmak zorunda kaldım.çantam telefonum evraklarım olay yerinde kaldı ve hala ulaşamıyorum.tedavi gördüğüm hastanede ameliyat ücreti vs alınmadı fakat taburcu olduğum günden bu yana hala pansumanım devam ediyor ve bu masrafı kendim karşılamak zorunda kalıyorum(taksi ücreti vs. dahil). bu mağduriyetim için nereye başvurmalıyım,nasıl bir yol izlemeliyim bilgi verirseniz sevinirim.

  • Detaylı bir ilgilendirme mail ile gönderildi en ufak zararınızı dahil belirttiğimiz yöntemler ile devletten talep edebilir ve alabilirsiniz.

 6. merhaba,mailiniz ulaşmadı.tekrar gönderebilir misiniz? teşekkürler

 7. merhaba,mailiniz ulaşmadı.tekrar gönderebilir misiniz? teşekkürler

 8. telefon numarası yokmu
  şu an üniversite 4,sınıf öğrencisiyim 3,5 yıldır geri ödemeli burs almaktayım
  yeni öğrendiğim kadarıyla köyleri boşaltılan aile çocuklarınında bursları geri ödemesiz oluyormuş fakat ben bu konuyu şimdi öğrendim ilimizde zarar ziyan tespit komisyonuna gittim fakat bilgi olarak net birşey öğrenemedim
  konu ile ilgili ne yapabilirim veya telefon numaranız varsa

 9. Mustafa erkoç
  2:38 pm / Ekim 23, 2016
  İyi akşamlar 1998 tarihinde istanbulda askerlik görevimi yaptığım sırada çarşı iznine çıkmıştım 09 07 1998 tarihinde eminönü mısır çarşısındaki bomba patlamasında ağır şekilde yaralandım uzun tedaviler sonucunda sakat kaldım 2015 tarihli % 90 üzerinden sürakli olarak sakatlık raporum var 2012 tarihli gata haydar paşa hastanesinden almış olduğum sakatlığı askerliğin sebep ve tesiriyle meydana gelmiştir d 16 f1 askerliğe elverişli değildir kronik nitelik kazanmıştır kararlı raporu aldım mehmetcik vakfından 3 aylık dönemlerde nakdi yardım alıyorum ama emekli sandığından vazife malülü sayılmadım davamı ret ettiler şimdi esas konuya geliyorum 2006 yılında bursa devlet hastanesinden % 36 oranında sakatlık raporu almıştım 2006 aynı tarihte istanbul valiliği zarar tesbit komisyonluğuna dilekçe gönderdim 60 gün içinde tarafıma sulh name anlaşması dilekçesi gönderildi anlaşmayı kabul ettim benim yerime rahmetli babam imzayı atmıştı sonrasında karar verildikten sonra ziraat bankasına 5000 tl hesabıma yatırıldı 2012 de çıkarılan 3713 yasa gereği birinci derceden 2015 tarihinde emekli edildim birde kamuda iş imkanı sağlandı sayın hocam 2006 yılında rapor dercen düşüktü şimdi ise sakatlık oranım % 90 na çıktı tekrar zarar tesbit komisyonluğuna dilekçe ile yeni bir hak talebinde bulunabilirmiyim veya nasıl bir yol izlemem gerekir bukonuda beni aydınlatırsanız çok sevinirim saygılar Eğosta mustafa_erkoc60@hotmail.com

 10. Selam hakkarinin yuksekova ilçesinde verilen sokaga cikma yasaginda kirada bulunduğum evime maddi zarar verildi gereken dilekceyi de verdik yanliz reddedildi burda ne yapmam lazim lütfen yardimci olurmusunuz.simdiden tskler.

 11. Türkiyenin en büyük dilekçe örneği sitesine hoş geldiniz aradığınız tüm dilekçe örnekleri burada
  Dilekçe Örneği | En Büyük Dilekçe Örnekleri Sitesi

  Zarar Tespit Komisyonu Dilekçe Örneği
  Zarar tespiti için önce neyden kaynaklı bir zarar dilekçe yazmak istediğinizi bize yazın lütfen o konu ile ilgili daha detaylı bilgi verelim sizlere bu yazı da terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması hakkında detaylı yasaların zorunlu kıldığı durumları sizlere açıklayacağım. Bu yönetmeliğin amacından bahsetmek istiyorum 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanuna göre; terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle maddi zarara uğrayan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin, bu zararlarının karşılanmasına ilişkin bu komisyonun yapacaklarını aşağıda sıralıyorum;
  -Zarar tespit komisyonlarının kuruluşu, çalışma usulleri ve görevleri ile Komisyona yapılacak başvurularda takip edilecek hususların belirlenmesi,
  -Cana, vücut bütünlüğüne ve mala yönelik zararların tespit edilmesi ve uğranılan zararları sulh yoluyla karşılayacak safi miktarların belirlenmesi,
  – Mahsup edilecek miktarların hesaplanması,
  -Nakdi ödemenin şekli, tutarı, yaralanma ve çalışma gücü kaybı oranlarının tespiti,
  -Ayni ifa tarzı,
  ile ilgili esas usullerin belirlenmesini bu komisyon gerçekleştirmektedir şimdi bu komisyon bunları yapacak ama bunları yapabilmesi için sizin ne yapmanız gerekmektedir bunlardan bahsedeyim. Bu yönetmelik 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun l inci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamına giren eylemler veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin maddi zararlarının sulhen karşılanmasına dair esas ve usulleri kapsar.
  Yasal tutanaklara göre zarar görenin veya mirasçılarının veya yetkili temsilcilerinin, zarar konusu olayın öğrenilmesinden itibaren altmış gün içinde ve her halde olayın meydana gelmesinden itibaren bir yıl içinde zararın gerçekleştiği veya zarar konusu olayın meydana geldiği il valiliğine başvurmaları halinde gerekli işlemlere başlanır. Bu sürelerden sonra yapılacak başvurular kabul edilmez. Bu Yönetmelik kapsamındaki yaralanma ve engelli hale gelme durumlarında, yaralının hastaneye kabulünden çıkışına kadar geçen süre, başvuru süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Başvurunun süre yönünden reddedildiği bir tutanağa bağlanarak ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilir. Mirasçıların veya yetkili temsilcilerin başvurularında, veraset ilamı ve noterden tasdikli vekaletname başvuru dilekçesine eklenir. Elden yapılan başvurularda, başvuru sahibine başvurunun alındığına dair bir belge verilir. Başvurular nereye yapılır ve başvuru süreleri şu şekildedir valiliklere yapılır ama ilgili valilik dışında kalan diğer valiliklere, kaymakamlıklara, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine, diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına da başvurular yapılabilir, bu başvurular ilgili valiliğe gönderilir.
  Terörle mücadeleden doğan zararın karşılanması dilekçesi başvurularda; zarar görenin veya mirasçılarının adı, soyadı, ikametgâh adresi, zararın nev’i, tutarı, gerçekleşme şekli ile gerçekleştiği yer ve tarih başvuru dilekçesinde belirtilir. Komisyon, yapılan her başvuru ile ilgili çalışmalarını başvuru tarihinden, başka mercilere yapılan başvurularda başvurunun ilgili valiliğe ulaşmasından itibaren altı ay içerisinde tamamlamak zorundadır. Zorunlu hallerde bu süre komisyon kararı ve vali onayı ile üç ay daha uzatılabilir. Kanunun yürürlüğe girdiği 27/7/2004 tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurmaları halinde, 19/7/1987 tarihi ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında işlenen ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun l inci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamına giren eylemler veya anılan tarihler arasında terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin maddi zararlar hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu fıkraya göre yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren iki yıl içinde sonuçlandırılır. Dava açma süresi içinde yapılan başvuru, nihai işlem sonucunun ilgiliye tebliğine kadar genel hükümlere göre dava açma sürelerini durdurur. Komisyona yapılan başvurularla ilgili olarak; başvuru sıra numarası, başvuranın adı-soyadı, yerleşim yeri adresi, başvuru tarihi, başvurunun konusu, zararın nevi-yeri ve tarihini içeren Zarar Tespit Başvurusu Komisyonu Kayıt Defteri (EK-A) tutulur.
  Şimdi bu terörle mücadeleden doğan karşılanacak zararlar şunlardır:
  -Hayvanlara, ağaçlara, ürünlere ve diğer taşınır ve taşınmazlara verilen her türlü zararlar.
  -Yaralanma, engelli hale gelme ve ölüm hallerinde uğranılan zararlar ile tedavi ve cenaze giderleri.
  -Terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle kişilerin mal varlıklarına ulaşamamalarından kaynaklanan maddi zararlar.
  Bu belirttiğim konularda zararınız var ise devlet zarar tespit komisyonunu göndererek zararınızı tespit edip bunu karşılamaktadır. Zararın tespitine gelen komisyon sizden zararın tespiti esnasında bazı belgeler istemektedir onları da şöyle sıralayalım:
  -Başvuru sahibi, başvuru dilekçesi ile birlikte olayın meydana geliş tarzını açıklayan ve zararın tespit ve ölçümünde dikkate alınabilecek her türlü bilgi ve belgeyi Komisyona sunar. Ayrıca; Komisyon, gerekli gördüğü takdirde zararın tespit ve ölçümünde dikkate alınabilecek her türlü bilgi ve belgeyi adli, idari ve askeri mercilerden ister sizin yapmanız gereken tespite gelen komisyona durumu izah etmektir.
  Komisyon zararı tespit etti peki bu zarar size ne şekilde ödenmektedir ayni veya nakdi olarak ödenmektedir ama daha çok ayni olarak ödeme yapmaktadırlar yani – Kişilerin konut, ahır ve benzeri yapılarında, tarımsal, sınai ve zanaat araç ve gereçlerinde, canlı hayvan ve ayni ifaya konu olabilecek mameleklerinde meydana gelen zararın karşılanması birebir yapılmaktadır. Tabi yaralanma ölüm gibi fiziksel kusurların oluşması durumunda ayni zarar karşılanması yapılmamaktadır bu gibi durumlarda zarar şu şekilde karşılanır:
  -Yaralanma, engelli hale gelme ve ölüm hallerinde (7000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktarın
  -Yaralananlara, altı katı tutarını geçmemek üzere, onda birinin doktor veya sağlık kurulu raporu ile belirlenen iş ve güce engel olma süresi ile çarpımı sonucunda belirlenecek tutarda
  -Çalışma gücü kaybı derece ve oranları için ekli cetvelde belirlenen katı tutarında
  -Ölenlerin mirasçılarına elli katı tutarında, nakdi ödeme yapılır. Nakdi ödemenin tespitine esas tutulacak miktar, ödeme yapılmasına ilişkin valinin veya Bakanın onayı tarihinde geçerli gösterge ve katsayı rakamları esas alınarak belirlenir.
  Zarar tespit tutanağı dilekçenizi şu şekilde yazmanız gerekmektedir beyaz bir A-4 kağıdına bulunduğunuz bölgedeki valiliğe hitaben yazmanız ve yazınızda terör ve terörle mücadeleden doğan zararın maddi değerini adresini ve nelerin zarar gördüğünü açıklayıcı detaylı bir şekilde tarihleri ile yazmanız gerekmektedir ve sayfanın altına isim soy isim adres imza ve telefon numarasıyla tarih yazmanız gerekmektedir bu yazdığınız dilekçeyi bulunduğunuz bölgedeki valiliğe kendiniz elden teslim etmeniz gerekmektedir valilik yoksa kaymakamlığa ve değerinde ki ilgili birimlere de teslim edebilirsiniz dilekçe örneği arıyorsanız gerek yok boş bir kağıda bu belirttiklerimi yazmanız yeterli olacaktır daha sonra 60 gün içinde zarar tespit komisyonu gelip sizi zararın olduğu yeri kontrol edip detaylı bilgi alacaktır.
  Umarım yardımcı olabilmişimdir detaylı anlatmışımdır atladığım yerler olduysa lütfen bana yazın size bilgim dahilinde gerekirse daha detaylı araştırarak yanıt vermeye çalışacağım.
  14 yorum

  cevat
  7:43 pm / Temmuz 24, 2016
  5233 ten kaynaklanan maddi zararlı bir itiraz dilekçesi yazmak istiyorum. Yardımcı olabilir misiniz. Yazılan rapor tam değil

  Cevapla

  admin
  12:51 pm / Temmuz 28, 2016
  Cevat bey bir mail ile yardımcı olmaya çalıştık ancak daha çok bilgi vermelisiniz.

  Cevapla

  doğan
  10:03 pm / Eylül 9, 2016
  İyi aksamlar 1994 terör nedeniyle babamı ve amcami kaybettim benim doğum tarihim 1993 yeni çıkan yasadan yararlanamiyorum çünkü önceden zarar tesbit komisyonuna başvurum yoktu şimdi ne kadar dilekçe göndermişsem hepsi red kararı geliyor zaman aşımına girmiş diyorlar ne olursunuz bana yardımcı olun allah rızasi için tskler

  Cevapla

  admin
  12:00 pm / Eylül 16, 2016
  Çok geçmiş olsun ilgili bilgilendirme mail adresinize gönderildi.Umarım sizi uğraştırmadan yardımcı olurlar.

  Cevapla

  Zahide terzioglu
  1:35 am / Eylül 24, 2016
  İyi aksamlar ben ve ailem yuksekova merkezden gaziantep iline yerleştik ben daha önceden burada olduğum dan dolayı Yüksekova da çıkan teror olaylarından dolayı can güvenliği açısından annem ve de babamı yanıma aldım geride ise taşınır ve de maddi birşey kalmadı sadece taşınmaz olan tapusu babamın olan bir ev kaldı ve bu ev zarar gördü acaba Yüksekova ya yapılacak destek nedir bizim hangi yoldan başlamanız gerek babam yanımda ev Yüksekova da ilgili kimse yok orda. sorumuz baya uzun oldu ama umarım anlatabildim cevaba sevinirim.

  Cevapla

  Mustafa erkoç
  2:38 pm / Ekim 23, 2016
  İyi akşamlar 1998 tarihinde istanbulda askerlik görevimi yaptığım sırada çarşı iznine çıkmıştım 09 07 1998 tarihinde eminönü mısır çarşısındaki bomba patlamasında ağır şekilde yaralandım uzun tedaviler sonucunda sakat kaldım 2015 tarihli % 90 üzerinden sürakli olarak sakatlık raporum var 2012 tarihli gata haydar paşa hastanesinden almış olduğum sakatlığı askerliğin sebep ve tesiriyle meydana gelmiştir d 16 f1 askerliğe elverişli değildir kronik nitelik kazanmıştır kararlı raporu aldım mehmetcik vakfından 3 aylık dönemlerde nakdi yardım alıyorum ama emekli sandığından vazife malülü sayılmadım davamı ret ettiler şimdi esas konuya geliyorum 2006 yılında bursa devlet hastanesinden % 36 oranında sakatlık raporu almıştım 2006 aynı tarihte istanbul valiliği zarar tesbit komisyonluğuna dilekçe gönderdim 60 gün içinde tarafıma sulh name anlaşması dilekçesi gönderildi anlaşmayı kabul ettim benim yerime rahmetli babam imzayı atmıştı sonrasında karar verildikten sonra ziraat bankasına 5000 tl hesabıma yatırıldı 2012 de çıkarılan 3713 yasa gereği birinci derceden 2015 tarihinde emekli

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. *

*