Türkiyenin en büyük dilekçe örneği sitesine hoş geldiniz aradığınız tüm dilekçe örnekleri burada

Görevsizlik Nedeniyle Red Edilen Davanın Tekrar Görülmesi

images

GÖREVSİZLİK VE YETKİSİZLİK KARARLARI

ile bağlı olmayıp, yetki hakkındaki kanunî hükümleri bütün şümulü ile nazara almak ve ona göre yetkili olup olmadığı hakkında bir karar vermek zorundadır. Meselâ, dâvâlı ikametgâhının dâvanın açıldığı yerden başka bir yerde olduğundan bahisle yetki itirazında bulunmuşsa, mahkeme dâvâlının ikâmetgâhının gerçekten başka bir yerde olduğu gerekçesiyle hemen yetkisizliğine karar vermeyecektir.

Bilâkis, mahkeme özel yetki hükümlerinden birine göre yetkili olup olmadığını da araştıracaktır. Eğer, meselâ mahkeme sözleşmenin icra edileceği yer mahkemesi ise, dâ­ vaya bakmaya yetkili olduğundan. dâvâlının yetki itirazını reddedecektir . Buna mukabil, mahkeme genel ve özel yetki hükümlerinden hiç birine göre kanunen (veya yetki sözleşmesine göre) yetkili değilse, o zaman  yetkisizlik kararı verecektir. Yetki kaideleri bazı istisnaî hallerde âmme intizammdandır. Yetkinin âmme intizamından olduğu hallerde, yetki itirazı ilk itiraz olmayıp, taraflar (fakat daha ziyade dâvâlı) yargılamanın bitimine kadar yetki itirazında bulunabilirler ve mahkeme de yargılamanın bitimine kadar yetkisizliğini re’sen nazara alıp yetkisizlik kararı vermek zorundadır . Yetkinin âmme intizamından olduğu hallerde, yetki itirazında bulunan tarafın itirazında yetkili mahkemeyi göstermemiş olması, yetki itirazının reddini gerektirmez.

Burada, yargılama sonuna kadar yetki itirazında bulunulabileceğinden, yetki itirazında bulunan taraftan yetkili mahkemeyi göstermesi yetki itirazının incelenmesi sırasında da istenebilir. Esasen, bu halde, mahkeme re’sen yetkisizliğine karar verip yetkili mahkemeyi de re’sen kendisi tesbit edeceğinden, mahkeme yetki itirazında bulunanın itirazında yetkili olarak bildirdiği yer ile de bağlı değildir. Burada mahkeme, dâvâlının yetki itirazı ile bağ­ lı olmaksızın, dâvada hangi yer mahkemesinin kesin yetkiyi haiz  «Salâhiyetsizlik itirazında bulunması üzerine, salâhiyete müteallik kanunun hükümlerini bütün şümulü ile tatbik etmek mecburiyetinde olan mahkemenin, mukavelenin icra edildiği yer mahkemesinin de dâ­ vayı rüyete salahiyetli olacağını re’sen teemmül eylemesi lâzım gelir Dâvâlının yetki itirazında bildirdiği mahkemenin gerçekten yetkili olması şartı ile (bakınız : yukarda dip not Yetkinin âmme intizamından olduğu haller (kesin yetki halleri) hakkında tafsilât için bakınız:

DİLEKÇENİN ÖRNEĞİ

gnredta dö

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. *

*